Algemene voorwaarden

V4 21-08-2020 | 14:32:36

Algemene voorwaarden

     1. Inleiding

De SOS Heldenchallenge is een initiatief van SOS Kinderdorpen en DoenKids. Het gaat om een actie waarbij beide organisaties BSO’s (kinderdagverblijven) oproepen om in oktober activiteiten te doen en daarmee geld op te halen voor SOS Kinderdorpen.

      2. Spelregels

De SOS Heldenchallenge duurt de hele maand oktober. Voor de deelnemende BSO’s gelden de volgende spelregels: 

 • Deelname aan de SOS Heldenchallenge is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de BSO.
 • Als je jouw BSO aanmeldt voor deelname gaan we ervan uit dat de faciliteiten om de 5 activiteiten te doen aanwezig zijn in de BSO of dat de BSO daar op een andere manier voor zorgt. 
 • Alleen bij deelname via deze actiepagina ontvangt een BSO de posters op het opgegeven adres.
 • De activiteiten uit het e-book kunnen gedurende de hele maand gedaan worden, in eigen tempo op een zelf gekozen moment. 
 • Het is niet verplicht om alle activiteiten te doen en er is ook geen minimum bedrag gekoppeld aan de actie. 
 • Ook vóór en na de actiemaand oktober kunnen er giften overgemaakt worden via de actiepagina. 
 • De verkoopopbrengst moet overgemaakt worden via de actiepagina en komt geheel ten goede aan SOS Kinderdorpen.
 • SOS Kinderdorpen en DoenKids zijn nooit aansprakelijk voor gebruik van foto’s die via registratie op deze website zijn geplaatst en waarvan het intellectuele eigendom en/of auteursrecht niet berust bij de plaatser van deze foto.
 • SOS Kinderdorpen en DoenKids behouden zich het recht voor te allen tijde de deelname van een BSO aan de actie op te schorten of te beëindigen indien er op enige wijze wordt gehandeld in strijd met met de spelregels en deze Algemene voorwaarden of enige wettelijk toepasselijke bepaling. Dit kan SOS Kinderdorpen doen zonder dit vooraf aan te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat SOS Kinderdorpen hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.
 • Er kan een mooie prijs gewonnen worden tijdens de SOS Heldenchallenge. Deze prijs is niet inwisselbaar voor contant geld.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

3. Bescherming (Bijzondere) Persoonsgegevens

Tijdens de SOS Heldenchallenge worden foto’s en video’s gemaakt door SOS Kinderdorpen. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van promotionele activiteiten van SOS Kinderdorpen. Aan de directeur van de betreffende BSO’s wordt toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal (ook van kinderen) in de vorm van een getekend Consent formulier. De BSO’s zijn dus ten allen tijde verantwoordelijk voor toestemming van ouders voor het gebruik van beeldmateriaal van kinderen. Voor het gebruik van beeltenis in druk, op foto, film en video de organisatie kunnen de BSO’s als ook de ouders of verzorgers van de betreffende kinderen geen vergoeding claimen.

Voorbeelden van promotionele activiteiten zijn:

 • Filmpjes of video’s op social media kanalen ter promotie van de volgende editie van de SOS Heldenchallenge.
 • Bedankfilmpjes richting deelnemers van de SOS Heldenchallenge.
 • Promotie filmpjes en beeld richting sponsors van de SOS Heldenchallenge.

      4. Inschrijving

De inschrijving start in augustus. Er is geen maximum aantal BSO’s dat jaarlijks mee kan doen. Deelnemende  BSO’s ontvangen kosteloos twee posters van SOS Kinderdorpen. De inschrijving als “deelnemer” van de SOS Heldenchallenge vindt plaats nadat het inschrijfformulier op de website www.sosheldenchallenge.nl door de daartoe bij de betreffende BSO bevoegde persoon is ingevuld.

Na de inschrijving kan de deelnemer zijn of haar actiepagina invullen en wordt deze zichtbaar op de website. Na de inschrijving krijgt de deelnemer de bevestiging van deelname van SOS Kinderdorpen. De inloggegevens ontvangt de deelnemer via de e-mail.

Op het inschrijfformulier en op www.sosheldenchallenge.nl staan de Algemene Voorwaarden. Om aan de SOS Heldenchallenge deel te kunnen nemen, is het noodzakelijk dat de deelnemer de Algemene Voorwaarden en die van de website accepteert.

Een deelnemer is dus een BSO die is ingeschreven via de website van de SOS Heldenchallenge en die deze Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van de website heeft geaccepteerd. Kosten die de deelnemer maakt in verband met de SOS Heldenchallenge zijn voor rekening en risico van de deelnemer.

       5. Annulering door SOS Kinderdorpen en DoenKids

SOS Kinderdorpen en DoenKids behouden zich het recht voor om onder omstandigheden –waaronder overmacht- de SOS Heldenchallenge te annuleren. Van overmacht is in dit geval sprake als zich abnormale en onvoorziene omstandigheden voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van SOS Kinderdorpen en/of DoenKids en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet zouden kunnen worden vermeden.

SOS Kinderdorpen is nimmer aansprakelijk voor door annulering ontstane schade of reeds gemaakte kosten.

       6. Annulering door de deelnemer 

Mocht deelname aan de SOS Heldenchallenge vanuit de deelnemer onverwachts worden geannuleerd, moet er contact worden opgenomen met SOS Kinderdorpen via heldenchallenge@soskinderdorpen.nl. 

Bij annulering door de BSO kunnen reeds verzamelde sponsorgelden niet meegenomen worden naar een volgende editie van de SOS Heldenchallenge. Deze gelden zullen worden ingezet ten behoeve van de projecten van SOS Kinderdorpen.

      7. Klachten

Mochten er onverhoopt klachten zijn omtrent de SOS Heldenchallenge, dienen deze door de deelnemer te worden gemeld via heldenchallenge@soskinderdorpen.nl. 

      8. Aansprakelijkheid

Deelname aan de SOS Heldenchallenge is te allen tijde volledig op eigen risico van de BSO. SOS Kinderdorpen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan de SOS Heldenchallenge. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van de SOS Heldenchallenge. Deze uitsluiting van onze aansprakelijkheid nemen we in onze algemene voorwaarden op omdat we met dit evenement geen winstoogmerk hebben, maar geld inzamelen voor het goede doel. Daarom zijn we genoodzaakt onze aansprakelijkheid uit te sluiten.

     9. Toepasselijk recht

Op de verhouding tussen de deelnemer en SOS Kinderdorpen is het Nederlands Recht van toepassing.

 

Algemene voorwaarden website

Deze website is eigendom van Stichting Nederlandse Vrienden der SOS-Kinderdorpen (SOS Kinderdorpen). De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van de website www.sosheldenchallenge.nl - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

SOS Kinderdorpen en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

SOS Kinderdorpen en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot de werking van en de dienstverlening via deze website en behouden zich het recht voor de dienst te wijzigen of uit te breiden. SOS Kinderdorpen en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat door het gebruik van de website of door enige daarop geboden informatie. Dit met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

SOS Kinderdorpen spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels) namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij de persoon of het bedrijf dat dit materiaal heeft gemaakt of diens rechtverkrijgende.

Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op de site www.sosheldenchallenge.nl, staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor het respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dit materiaal.

De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart SOS Kinderdorpen tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. SOS Kinderdorpen en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

SOS Kinderdorpen en Kentaa zullen alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website www.sosheldenchallenge.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. SOS Kinderdorpen en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na.

SOS Kinderdorpen geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG.

Wanneer u de website www.sosheldenchallenge.nl bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. SOS Kinderdorpen en Kentaa  gebruiken deze gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelingsactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties, om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden van SOS Kinderdorpen of om uw steun te vragen.

Indien u geen informatie van SOS Kinderdorpen wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: heldenchallenge@soskinderdorpen.nl.

U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website SOS Kinderdorpen jonger is dan 16 jaar, zal SOS Kinderdorpen, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal SOS Kinderdorpen niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen SOS Kinderdorpen en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

SOS Kinderdorpen en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.